Əsos səhifə

Xəş oməşon!

Şımə bı saytədə, Azərboyconədə iyən dınyo co vıronədə jiyə Tolışon mədəniyyəti, etnoqrafiyə, ədəbiyoti, məşğuliyəti, adət-ənənə həniyən co çiyon barədə ətrofinə iyən mərağinə məlumoton bə dast bəvardeşon !


TOJƏ

Tolışə şikilinə luğət!